• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Ietekmes uz vidi novērtējumi

 
Par paredzētās darbības "Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūvei" akceptēšanu.

 

1. Salacgrīvas ostas pārvalde 22.11.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 “Par paredzētās darbības “Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūve” akceptēšanu”:

Salacgrīvas ostas valde, izvērtējot SIA “Eiroprojekts” 2015.gada septembrī sagatavoto ziņojumu par Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējumu, Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18. decembra atzinumu Nr.13 par Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantu, 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.18  “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē” 74.punktu,  nolēma:

Atļaut Salacgrīvas ostas pārvaldei uzsākt paredzēto darbību “Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūve”.

2. Informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu:

 • Sākotnējā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notika 2014.gada 4.martā plkst.17:00 Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīva.
 • Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2014.gada 16.oktobrī plkst.15.00 Salacgrīvas kultūras namā Ostas ielā 1.

3. Pasākumi, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi ir aprakstīti ziņojuma “Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējumu” 6.nodaļā “Inženiertehniskie un organizatoriskie pasākumi negatīvo ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai, tai skaitā, trokšņa izplatības un ietekmes uz ūdens bioloģiskiem resursiem samazināšanai,  nepieciešamības gadījumā ietverot nosacījumus atsevišķu darbību veikšanas ierobežošanai”. Ar ziņojumu ir iespējams iepazīties Ar ziņojumu var iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldes tīmekļa vietnē http://salacgrivaport.lv/par-mums/projekti/ivn .

 


 

 
Paziņojums par atzinuma saņemšanu, kas izdots par SIA "Eiroprojekts" sagatavotā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Salacgrīvas ostas pārvaldes paredzētajai darbībai - Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūvei.

 

Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 18.decembrī ir izdevis Atzinumu Nr.13 par Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

2015.gada 18.decembra Atzinums Nr.13 PDF

Gala ziņojums par Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novētējumu.

1. Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novētējuma ziņojums.

2. Pielikums Nr.1.   Salacgrīvas ostas un priekšostas attīstības plāns. Darbu sadalījums pa kārtām.

3. Pielikums nr.II.   Salacgrīvas ostas kuģu kanāla shēma.

4. Pielikums nr.III   Urbuma griezumi.

5. Pielikums nr.IV   Gruntsūdeņu, gruntsūdeņu un dibennogulumu testēšanas pārskati.

6. Pielikums nr.V    Ekspertu atzinumi par jūras un sauszemes sugām un biotopiem.

7. Pielikums nr.VI   2015.gada veiktās Salacgrīvas ostas padziļināšanas ietekmi raksturojošie dokumenti.


 
Paziņojums par vides novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 

2014.gada 3.decembrī ir Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijai, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu līdz atz. -7.00 m.

Paredzētā darbība ir Salacgrīvas ostas paplašināšanas un padziļināšanas projekta pēdējās trīs kārtas, ierosinātājs - Salacgrīvas ostas pārvalde (reģ.Nr.90000462446, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA "Eiroprojekts".

Ar ziņojumu var iepazīties internetā: www.eiroprojekts.lv/Salacgriva un sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV 1045, Rīga, tālr.67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Salacgrīvas ostas pārvalde

kontakttālrunis 29277744


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 1.redakciju.

 

2014.gada septembrī ir sagatvota ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 1.redakcija Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijai, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu līdz atz. -7.00 m.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.13 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2014.gada 6.janvārī.
Paredzētā darbība ir Salacgrīvas ostas paplašināšanas un padziļināšanas projekta pēdējās trīs kārtas, ierosinātāja - Salacgrīvas ostas pārvalde (reģ.Nr.90000462446, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033). Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA "Eiroprojekts".

Ar ietekmi uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

- Salacgrīvas ostas pārvaldes birojā Pērnavas iela 3, Salacgrīva, tel. 29262429, tel. 64071111, epasts port@salacgrivaport.lv ;
- Salacgrīvas būvvaldē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā;
- internetvietnē www.eiroprojekts.lv/Salacgriva

no š.g. 1. līdz 31.oktobrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , www.vpvb.gov.lv ).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sabiedriskā apspriešana notiks š.g. 16.oktobrī plkst. 15.00 Salacgrīvas kultūras namā Ostas ielā 3.


Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijai, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu līdz atz. -7.00 m.


Ierosinātājs - Salacgrīvas ostas pārvalde, reģ.Nr. 90000462446, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, biroja adrese Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV 4033, mob.t. 29262429, tel. 64071111, epasts port@salacgrivaport.lv .

Paredzētā darbības vieta: Salacgrīvas ostas teritorija, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. VPVB 2014.gada 6.janvāra lēmums Nr.13 par ietekmi uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Paredzēts veikt Salacgrīvas ostas rekonstrukciju, t.sk. jauna Dienvidu mola izbūve; jaunas piestātnes un laukumu uzbūve pie Dienvidu mola; padziļināšanas darbi priekšostas akvatorijā; krasta nostiprinājuma, kravu laukumu un piestātnes izbūve pie Ziemeļu mola. Darbības plānotas veikt 3 kārtās.

Informācija pieejama www.salacgrivaport.lv , www.salacgriva.lv , kā arī pašvaldības informatīvajos dēļos (ierosinātāja iesniegums un VPVB lēmums Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, ostas pārvaldes darba laikā).

Sākotnējā sabiedriskā sanāksme notiks:

2014.gada 4.martā plkst.17:00, Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīva.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv līdz 2014.gada 10.martam.


Projekta materiāli:

1. Salacgrīvas ostas pārvaldes iesniegums.

1.1. Pielikums pie iesnieguma _ paskaidrojumi;

1.2. Pielikums pie iesnieguma _ VVD_VPVB 2010.g.;

1.3. Pielikums pie iesnieguma _ BIOR atzinums 2010.g.;

1.4. Pielikums pie iesnieguma _ Salacgrīvas pilsētas teritoriālais plānojums;

2. VVD papildus jautājumi Salacgrīvas ostas pārvaldei;

3. Salacgrīvas ostas pārvades atbilde VVD papildus jautājumiem:

3.1. Pielikums atbildei _ Salacgrīvas ostas plāns;

3.2. Pielikums atbildei _ Salacgrīvas ostas attīstības plāns;

3.3. Pielikums atbildei _ BIOR atzinums 2013.g.;

4. VVD sākotnējais izvērtējums, DAP ziņojums;

5. VPVB lēmums Nr.13;

Sabiedriskās apspriedes sanāksmes protokols.

Sabiedriskās apspriedes sanāksmes dalībnieku reģistrs.

VPVB izdotā programma Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijas, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu līdz atzīmei -7.00 m, ietekmes uz vidi novērtējumam.