• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Likumi, MK noteikumi

Darbības plāns neparedzēta naftas piesārņojuma gadījumos Salacgrīvas ostā.

Salacgrīvas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014-2016.

Likums "Par ostām".

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums.

Likums "Jūras kodekss".

LR MK 30.05.2006. noteikumi Nr.440 "Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu".

LR MK 30.05.2006. noteikumu Nr.440 "Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu" papildinājums.

LR MK 06.01.2004. noteikumi Nr.7 "Ostas pārvaldes paraugnolikums".

LR MK 10.08.2010. noteikumi Nr.741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu".

LR MK 07.11.1995. noteikumi Nr.326 "Noteikumi par ostas teritorijā esošās zemes apgrūtināšanu ar servitūtiem"

LR MK 15.08.2000. noteikumi Nr.277 "Noteikumi par ostu izmantošanu aizsardzības vajadzībām".

Starptautiskais kodekss kuģu un ostas iekārtu aizsardzībai.

LR MK 22.12.2015. noteikumi Nr. 746 “Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību”.

LR MK 22.12.2015. noteikumi Nr.745 "Atzīto aizsardzības organizācijas atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība".

LR MK 15.05.2012. noteikumi Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm".

LR MK 07.02.2005. noteikumi Nr.102 "Noteikumi par ločiem".

LR MK 08.10.2002.noteikumi Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība".

LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi".

LR MK 12.07.2016. noteikumi Nr.451 "Tehniskās prasības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to darbības nodrošināšana".