• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Interreg Central Baltic CB239 "SmartPorts"

 
Salacgrīvas ostas pārvalde 2015.gada 17.decembrī parakstīja Partnerības līgumu par piedalīšanos Interreg Centrālās Baltijas projektā CB239 SmartPorts.

 

Projekta nosaukums:

Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (SmartPorts)
Modern and attractive small ports network through cross-border interactive information system, joint marketing and improved port services (SmartPorts)

Programma/ prioritāte/ specifiskais mērķis:

· Interreg Centrālā Baltijas programma 2014.-2020. gadam;
· 3.prioritāte „Labi savienots Centrālās Baltijas reģions”;
· Specifiskais mērķis 3.2. „Uzlaboti pakalpojumi esošajās mazajās ostās, lai uzlabotu vietējo un reģionālo mobilitāti un sniegtu ieguldījumu tūrisma attīstībā”

Ieviešanas laiks:
01.10.2015. – 30.09.2017.

Projekta budžets:
1 468 657,60 EUR,
t.sk. Salacgrīvas ostas pārvaldes budžeta daļa projektā 110 000 EUR (Interreg līdzfinansējums 85%)

Projekta galvenie mērķi:

1. Izveidot Centrālajā Baltijas reģionā (Latvija, Igaunija, Somija un Zviedrija) modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem.
2. Sekmēt Rīgas un Kurzemes reģionu mazo ostu starptautisko atpazīstamību un iekļaušanos Centrālā Baltijas reģiona valstu mazo ostu kopīgajās informācijas sistēmās un mārketinga aktivitātēs, lai sekmētu jahtu plūsmu uz Latvijas mazajām ostām.

Projekta aktivitātes:

1. Pilotinvestīcijas mazo ostu aprīkojumā, lai uzlabotu navigācijas drošību un vides aizsardzības prasību izpildi, paplašinātu un uzlabotu ostu pakalpojumus (ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu izveide, bīstamo atkritumu savākšanas
sistēmu izveide, piesārņojuma likvidēšana, navigācijas bojas un zīmes, meteoroloģiskās stacijas, ostas kontroles un novērošanas kameras).
2. Interaktīvu tūrisma un kuģošanas informācijas stendu iegāde un uzstādīšana mazajās ostās, izmantojot IKT risinājumus.
3. Mazo ostu starptautiskā mārketinga aktivitāšu īstenošana:

· Mārketinga plāna izstrāde;
· Informācijas un mārketinga satura par mazo ostu pakalpojumiem izstrāde un publicēšana interneta vietnēs, sociālajos tīklos un citur;
· Mazo ostu interneta vietņu sasaiste ar mazo ostu tūrisma informācijas interneta vietnēm Centrālās Baltijas reģionā;
· Navigācijas materiālu un citu informatīvu materiālu izstrāde jahtu ostu apmeklētājiem, lai sekmētu informācijas pieejamību par mazo ostu tīklu, to atrašanās vietu un ārvalstu apmeklētājiem pieejamajiem pakalpojumiem;
· Mazo ostu dalības nodrošināšana vismaz divās starptautiskās tūrisma izstādēs.

Salacgrīvas ostas pārvaldes sasniedzamie rezultāti:

1. Salacgrīvas un Kuivižu ostās tiks uzstādīts aprīkojums navigācijas drošības prasību izpildei, kā arī ostu pakalpojumu paplašināšanai un uzlabošanai tiks veikta videonovērošanas sistēmas izveide Salacgrīvas ostā.
2. Salacgrīvas ostās tiks izveidota interaktīvā informācijas sistēma - uzstādīts ar īpaši izstrādātu programmatūru aprīkots skārienjūtīgs pašapkalpošanās stendi, kas nodrošinās plašu informācijas klāstu un tiešsaistes pakalpojumu iespējas ostas apmeklētājiem.
3. Tiks izstrādātas un īstenotas reģiona mazo ostu starptautiskā mārketinga aktivitātes, nodrošinot koordinētu pieeju un tādējādi sekmējot Rīgas plānošanas reģiona mazo ostu starptautisko atpazīstamību un to ekonomisko aktivitāti.

Vadošais partneris:

· Igaunijas mazo ostu attīstības centrs (Eesti Väikesadamate Arenduskeskus)

Latvijas partneri:

· Rīgas plānošanas reģions
· Kurzemes plānošanas reģions
· Jūrmalas ostas pārvalde
· Mērsraga ostas pārvalde
· Skultes ostas pārvalde
· Salacgrīvas ostas pārvalde
· Pāvilostas ostas pārvalde

Igaunijas partneri:

· Purtse osta
· Kärdla osta
· Kalev jahtklubs (Tallina)
· Lõunaranna osta
· Kõiguste osta

Somijas partneris:

· Sottungas pašvaldība (Ālandu salas)

Zviedrijas partneris:

· Arhipelāga fonds (Stokholmas reģions)

 

Salacgrīvas ostas pārvaldes projekta vadītājs:

Ivo Īstenais

e-pasts: port@salacgrivaport.lv
tālr.: +371 29262429

 
Vairāk informācijas:

smartports.net
www.centralbaltic.eu