• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Projekti

Galvenie paveiktie darbi.

 

2018.gads.
 • Pabeigta Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" projekta "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes N.3 pārbūve" realizācija – tiek nodota ekspluatācijā pārbūvētā Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātne Nr.3.
 • Pabeigta Lauku atbalsta dienesta apstiprinājums Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" projekta “Zivju kravu pārkraušanas tehnikas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostas piestātnē nr.3” realizācija - iegādāts un zvejas kuģu piestātnē Nr.3 uzstādīts stacionārā zivrūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas hidromanipulators.
 • Turpinās Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta nr.55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours) realizācija – pabeigta būvprojekta “Jahtotāju servisa ēka” izstrāde, tiek veikts iepirkumus jahtotāju servisa ēkas būvdarbu veikšanai.
 • Saņemts Lauku atbalsta dienesta apstiprinājums Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" projekta “Specializētās kraušanas tehnikas zvejnieku vajadzībām iegāde” realizācijai, projekts tiek pabeigts – iegādāta teleskopisko iekrāvēja traktortehniku ar darba aprīkojumu.
 • LR Ministru kabinets 2018.gada 8.augustā izdevis rīkojumu Nr.364 “Par Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves akceptēšanu”, kas dod atļauju veikt sekojošas darbības: Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūvi - ostas akvatorijas padziļināšanu līdz -7,0 m atzīmei:
 1. Atbilstoši Valsts vides biroja atzinumam pārējās paredzētās darbības veicamas pēc jaunizbūvējamo sauszemes teritoriju iekļaušanas spēkā esošā teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā, t. i., pēc 2009. gadā apstiprināto ūdeņu platību un neatbilstošo funkcionālo zonu sauszemē aizstāšanas ar atbilstošām funkcionālajām zonām (piemēram, "Transporta infrastruktūras teritorija"). Paredzētās darbības ārpus esošajām robežām veicamas pēc precizēto Salacgrīvas ostas robežu apstiprināšanas Ministru kabinetā:
 2. Jaunu sauszemes teritoriju būvēšana uz ziemeļiem no Ziemeļu mola un uz dienvidiem no pašreizējā Dienvidu mola atbilstoši spēkā esoša teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma zonējumam un ostu robežu ietvaros;
 3. Jauna Dienvidu mola izbūve;
 4. Divu piestātņu izbūve;
 5. Krasta stiprinājumu izbūve.
 • Sagatavoti un iesniegti Satiksmes ministrijā dokumenti Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu” grozījumus sagatavošanai un apstiprināšanai. . Noteikumu grozījumi precizēs Salacgrīvas ostas robežas atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr 364 paredzētajām darbībām.
 • Izstrādāts būvprojekts “Gājēju celiņa ar krasta nostiprinājumu izbūve Salacgrīvas ostas teritorijā, Bocmaņa laukumā 4”.
2017.gads.
 • Turpinās Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" projekta "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes N.3 pārbūve" realizācija – tiek veikti piestātnes Nr.3 pārbūves darbi.
 • Kuivižu ostas padziļināšana. Atjaunots Kuivižu ostas kuģu kanāla un akvatorijas dziļums līdz -3,0m;
 • Pabeigta Interreg Centrālās Baltijas projekta "SmartPort CB239" realizācija - iegādāta un uzstādītas vadlīnijas navigācijas ugunis (Salacgrīvas ostas vadlīnijām), plastikāta bojas un stoderes Kuivižu ostas un Salacgrīvas ostas kuģu kanālos.
 • Saņemts Lauku atbalsta dienesta apstiprinājums Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" projekta “Zivju kravu pārkraušanas tehnikas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostas piestātnē nr.3” realizācijai, uzsākta tā realizācija - iegādāts un uzstādīts zivju sūknis. Stacionārā zivrūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas hidromanipulators tiks iegādāts un uzstādīts 2018.gadā.
 • Salacgrīvas ostas pārvalde ir parakstījusi partnerības līgumu par piedalīšanos Interreg Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta nr.55 Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours), uzsākta tā realizācija – tiek veikta būvprojekta “Jahtotāju servisa ēka” izstrāde.
2016.gads.
 • Uzsākta Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" projekta "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes N.3 pārbūve" realizācija, izstrādāts tehniskais būvprojekts, noslēgts būvniecības līgums par pārbūves veikšanu.
 • Uzsākta Interreg Centrālās Baltijas projekta "SmartPort CB239" realizācija - iegādāta un uzstādītas videonovērošanas iekārtas, meteostacija.
2015.gads.
 • Salacgrīvas ostas pārvalde ir parakstījusi partnerības līgumu par piedalīšanos Interreg Centrālās Baltijas projektā SmartPort CB239.
 • Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Salacgrīvas ostas pārvaldes iesniegto Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" ietvaros realizējamo projektu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes N.3 pārbūve".
 • Apstiprināta Salacgrīvas ostas pārvaldes attīstības programma līdz 2025. gadam.
 • Pabeigts Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves ietekmes uz vidi novērtējums.
 • Salacgrīvas ostas padziļināšana. Atjaunots Salacgrīvas ostas kuģa kanāla un ostas akvatorijas dziļums līdz -6,5m.
 • Kuivižu ostas padziļināšana. Atjaunots Kuivižu ostas kuģu kanāla akvatorijas dziļums līdz -3,0m.

2014.gads.
 • Izstrādāta ostas attīstības shēma, tai tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

Salacgrīvas ostas attīstības shēma