• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Ostas maksas

Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālos tarifus izstrādā un apstiprina saskaņā ar likuma "Ostu likums" 

Salacgrīvas ostas maksas, kas stāsies spēkā 01.06.2023. 

"Salacgrīvas ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālie tarifi", izdoti 24.03.2023.

Ostas maksas 28.03.2023.  izludinātas oficiālajā izdevumā Latvijas vēstensis https://www.vestnesis.lv/op/2023/62.DA11

 

 

2018.gada 02.aprīlī stājas spēkā Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālie tarifi, kas apstiprināti ar 2017.gada 22.novembra Salacgrīvas ostas valdes lēmumu Nr.17. 
Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālie tarifi.

 


 

SALACGRĪVAS  OSTAS  MAKSU UN OSTAS PAKALPOJUMU MAKSIMĀLIE TARIFI
 

Redakcija apstiprināta Salacgrīvas ostas valdē ar lēmums Nr.17, un ir spēkā no 2018.gada 2.aprīļa.

 
I  VISPĀRĪGIE  NOTEIKUMI.

1.    Salacgrīvas ostas maksas  (turpmāk “Ostas maksas”) nosaka  kuģa maksājumu apjomu par kuģa ienākšanu un iziešanu no ostas, ka arī šo noteikumu 4.punktā minēto pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņus.
2.    Lietoto terminu skaidrojums:
2.1.    Kuģa  GT  - kuģa kopējās ietilpības  rādītājs,  kas  noteikts  saskaņā  ar  1969.gada konvenciju par kuģu mērīšanu un uzrādīts kuģa mērīšanas apliecībā;
2.2.    Jahta  - sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar ūdens izspaidu līdz 80 tonnām;
2.3.    Hospitāļu kuģis - kuģis, kuram  šāds apzīmējums ir dots šī  kuģa klasifikācijas apliecībā;
2.4.    Kalendārais gads - laika posms no 1.janvāra plkst.00.00 līdz 31.decembrim plkst.23.59.
2.5.    Labdarības misiju kuģis - kuģi, kas veic labdarības braucienus vai pārvadā humānās palīdzības kravas Latvijas valstij, kuras svars ir lielāks par 50% no kuģa pilnas kravnesības vai ostā izkrautās labdarības kravas apjoms ir lielāks par pusi no kopējā ostā izkrautā kravas apjoma;
2.6.    Latvijas valsts dienestu kuģis  - kara un krasta apsardzes, muitas, vides aizsardzības, hidrogrāfijas, zinātnes - pētniecības kuģis, glabāšanas kuģis;
2.7.    Mazais kuģis - kuģis, kura ietilpība ir mazāka par 200 bruto tonnām;
2.8.    Mācību kuģis  - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;
2.9.    Ostas flotes kuģis  - kuģis, kurš veic apkalpošanas  funkcijas ostā - ledlauzis, velkonis, liellaiva, peldošais celtnis, bunkerētājs, notekūdeņu, bilžu ūdeņu un atkritumu savācējs, ūdenslīdēju un citi  kuģi, kuri pieder vai kurus nomā ostas pārvalde un ostas uzņēmēji;
2.10.    Nepārvaramā vara  - reāli draudi  kuģa apkalpes, kravas, pasažieru  vai kuģa drošībai (force majeure);
2.11.    Pasažieru kuģis - kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība;
2.12.    Liellaiva – kuģis bez dzinēja un bez ekipāžas, kuru ūdens izspaids ir lielāks par 80 tonnām;
2.13.    Tankkuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;
2.14.    Vietējas satiksmes kuģis - pasažieru kuģis, kurš uztur satiksmi starp ostām valsts teritorijā;
2.15.    Zvejas kuģis - kuģis, kuru izmanto zvejai peļņas nolūkā;
2.16.    Zivrūpniecības kuģis - kuģis, kurš nodarbojas ar zvejniecību vai veic zivju apstrādi;
2.17.    Ārkārtas apstākļi - reāli draudi kuģa ekipāžas un pasažieru drošībai, kravai un/vai kuģim;
2.18.    Valsts svētki – svētku diena atbilstoši LR likumam “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”. Svētku dienas tiek skaitītas no 00.00 līdz 24.00;
2.19.    Notekūdeņi - ūdeņi no tualetēm, kambīzēm un tamlīdzīgi;
2.20.    Bilžu ūdeņi - ūdeņi, kuri uzkrājas mašīntelpās, sūkņu telpās un tamlīdzīgi;
2.21.    Balasta ūdeņi - ūdeņi no balasta un kravu tankiem kuģa noturības nodrošināšanai;
2.22.    Kravas tanku mazgājamie ūdeņi - piesārņoti ūdeņi, kuri rodas kravas tanku mazgāšanas rezultātā. Šie ūdeņi nedrīkst tikt uzskatīti kā balasta vai citi piesārņotie ūdeņi;

2.23.    Naftas produktu atkritumi - ar naftu vai naftas produktiem piesārņoti atkritumi, kuri rodas tankkuģu kravas tanku vai kuģu degvielas tvertņu tīrīšanas rezultātā;
3.    Salacgrīvas ostā ir noteiktas sekojošas Ostas maksas:
3.1.    kravas maksa;
3.2.    sanitārā maksa;
3.3.    mazo kuģu maksa;
3.4.    loču maksa;
3.5.    ledus maksa.
4.    Salacgrīvas ostas pārvalde (turpmāk ‘”Ostas pārvalde”) apstiprina maksimālo tarifu robežlīmeņus šādiem ostas pakalpojumiem:
4.1.    Par atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu;
4.2.    Par ostas velkoņu izmantošanu;
4.3.    Par piestātnes izmantošanu.
5.    Ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņi ir noteikti Eiro (EUR).
6.    Ostas maksas saņem Ostas pārvalde.
7.    Salacgrīvas ostas valdei ir tiesības lemt par speciālu atlaižu piešķiršanu Ostas maksām atsevišķiem kuģiem.
8.    Ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņi un to grozījumi stājas spēkā 45 dienas pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
9.    Salacgrīvas ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālos tarifus Ostas pārvalde izdod latviešu valodā.

II. OSTAS MAKSU UN PAKALPOJUMU MAKSU APRĒĶINĀŠANA UN IEKASĒŠANA.

10.    Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos tiek izmantota kuģa bruto tonnāža (GT), kas uzrādīta kuģa oriģinālajā mērīšanas apliecībā, saskaņā ar 1969.gada 23.jūnija konvenciju par kuģu mērīšanu.
11.    Maksas tarifu par navigācijas pakalpojumiem nosaka saskaņā ar likumu „Par ostām”.
12.    Ostas maksas un pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos kuģa atrašanās laiks ostā tiek noapaļots  līdz 0,5 stundām. Laiks mazāks par 30 minūtēm tiek pieņemts par 0,5 stundām, bet laiks virs 30 minūtēm tiek pieņemts par 1,0 stundu.
13.    Maksu par ostā saņemtajiem pakalpojumiem un Ostas maksas no kuģiem iekasē kuģu aģenta kompānija, ar kuru Ostas pārvalde ir noslēgusi līgumu.
14.    Ja kuģa kapteinis neizmanto aģenta kompānijas pakalpojumus, tad par Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksu, nomaksāšanu ir atbildīgs kuģa īpašnieks.
15.    Ja kuģa kapteinis neizmanto aģenta kompānijas pakalpojumus, kuģa īpašniekam kuģim noteiktās Ostas maksas un maksa par pakalpojumiem jāapmaksā līdz kuģa iziešanai no ostas.
16.    Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Ostas kapteinis var aizturēt kuģi Jūras kodeksā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
17.    Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Ostas kapteinim ir tiesības kuģim aizliegt iziet no ostas, ja nav samaksātas Ostas maksas vai maksa par ostas pakalpojumiem.

III  KRAVAS MAKSA.

18.    Kravas maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu osta un iziešanu no ostas.
19.    Kravas maksas tiek aprēķināta pēc likmes:

(Tabula Nr.1)

Kuģa tips

Kravas maksa

1 līdz 6 ienākšanas vai iziešana viena kalendārā gada laikā. EUR/GT

7 un vairāk ienākšana un iziešana viena kalendārā gada laikā. EUR/GT

19.1. Standartlikme

0,68

0,64

19.2. Ja kuģis ienāk vai iziet balastā.

0,35

0,32

19.3. Zvejas, zivjrūpniecības kuģi

0,20

0,18

 

 

 

 

 


 

 

 

IV  SANITĀRĀ MAKSA.

20.   Sanitāro maksu nosaka kuģim par katru ostas apmeklējumu un tā ietver visu veidu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu no kuģa, tam ienākot, vai, kas  radušies, tam stāvot ostā, izņemot:
  20.1.  naftu saturošos kravas tanku mazgājamos ūdeņus, piesārņotos balasta ūdeņus, naftas nosēdumus pēc kravas tanku mazgāšanas, naftu saturošus kravas pārpalikumus;
  20.2.    notekūdeņus un bilžu ūdeņus vairāk kā 8 m3 vienā ostas apmeklējuma laikā;
  20.3.    kravas atlikumus.
21.   Par 20.1.punktā un 20.3.punktā minētajiem piesārņotajiem ūdeņiem un atkritumiem, un par piesārņoto ūdeņu apjomu, kas pārsniedz  20.2.punktā noteikto robežlielumu, maksa par atkritumu nodošanu tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 41.punktu.
22.    Sanitārā maksa tiek aprēķināta pēc likmes 0,04 EUR/GT.

V  LOČU MAKSA.

23.    Loču maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu, kuģa pārvietošanos pa ostas akvatoriju un kuģa iziešanu no ostas.
24.    Loču maksā tiek iekļauta arī peldošo līdzekļu apmaksa, kuri tiek izmantoti loču nogādāšanai uz kuģi un no kuģa uz ostu vai citu kuģi.
25.    Loču maksa tiek aprēķināta pēc likmes 0,12 EUR/GT.
26.    Loču maksa pie pārtauvošanās operācijām tiek aprēķināta pēc likmes 0,13 EUR/GT.
27.    Minimālā loča maksa  ir 150 EUR.

VI  MAZO KUĢU MAKSA.

28.    Mazo kuģu maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu un kuģa iziešanu no ostas.
29.    Mazo kuģu maksa tiek aprēķināta pēc likmes 0,05 EUR/GT.
30.    Mazie kuģi Salacgrīvas ostā no citām Ostas maksām ir atbrīvoti, izņemot no 44.punktā minētās maksas.

VII   LEDUS MAKSA.

31.  Ledus maksa tiek iekasēta par katru reizi, kuģim ienākot ostā vai ostas reidā.
32.  Ledus maksa tiek aprēķināta pēc likmes 0,05 EUR/GT.
 

VIII  OSTAS MAKSU ATLAIDES.

33.    No Ostas maksām  tiek atbrīvoti šādi kuģi:
  33.1.    Latvijas valsts un ārvalstu dienestu kuģi;
  33.2.    Ārvalstu kuģi, kuri uzaicināti oficiālā vizītē;
  33.3.    Hospitāļu kuģi;
  33.4.    Vietējas satiksmes pasažieru kuģi un jahtas;
  33.5.    Ostas flotes kuģi;
  33.6.    Mācību iestāžu kuģi;
  33.7.    Zinātniski pētnieciskie kuģi;
  33.8.    Labdarības misijas kuģi;
  33.9.    Buru kuģi;
  33.10.    Mazie kuģi ar dzinēja jaudu mazāku par 55 kW;
  33.11.    Kuģi, kuri ienāk ostā ārkārtas apstākļu spiesti;
  33.12.    Ledlauži, vai kuģi, kas veic ledlauža pakalpojumus;
  33.13.    Kuģi, kas veic padziļināšanas darbus Salacgrīvas ostā.
34.    Ja kuģis  ienāk ostā, neveicot kravas operācijas, vai ienāk ostā bunkurēšanas vai apgādes nolūkā, vai dodoties uz remontu, tiek noteikta 50% atlaide no visām Ostas maksām, ievērojot 35.punkta noteikumu.
35.    Punktā 34. noteiktās atlaides neattiecas uz loču maksu un 19.2.punkta nosacījumiem.
36.    Ja kuģa kapteinim ir izņēmuma sertifikāts kuģot Salacgrīvas ostā bez loča un kuģis neizmanto loča pakalpojumus, tad loču maksai tiek noteikta 50% atlaide.
37.    Ja kuģim paredzētas vairākas Ostas maksu atlaides, tad tiek piemērota tikai viena -atlaide no lielākās kuģim piemērojamās ostas maksas

 

B. OSTAS  PAKALPOJUMU   MAKSIMĀLO TARIFU ROBEŽLĪMEŅI.

IX  PAR OSTAS  VELKOŅU   IZMANTOŠANU.


38. Maksimāli pieļaujamā maksa par velkoņu pakalpojumiem un velkoņa izmantošanu tauvošanas un attauvošanas darbos:
  38.1.  Maksa par velkoņa pakalpojumiem tiek aprēķināta pēc likmes:
  (2.tabula)

Velkoņa nosaukums vai jauda

EUR/stundā

38.1.1. Velkonis „Brutus”

135

38.1.2. Velkonis ar jaudu līdz 750 Zs

200

38.1.3. Velkonis ar jaudu no 751 Zs līdz 1118 Zs

300

38.1.4. Velkonis ar jaudu no 1119 Zs līdz 1491 Zs

350

38.1.5. Velkonis ar jaudu no 1492 Zs līdz 1864 Zs

420

38.1.6. Velkonis ar jaudu no 1865 Zs līdz 2237 Zs

470

38.1.7. Velkonis ar jaudu no 2238 Zs līdz 2609 Zs

500

38.1.8. Velkonis ar jaudu no 2610 Zs līdz 2982 Zs 550
38.1.9. Velkonis ar jaudu virs 2982 Zs 700


 38.2. Maksa par velkoņu izmantošanu pie tauvošanas operācijām tiek aprēķināta pēc likmes :
 (3.tabula)

Operācija

EUR/ GT

38.2.1. Pietauvošana vai attauvošana

0,10

38.2.2. Kuģa pārtauvošana                   

0,13


38.3.    Maksa par velkoņa izmantošanu pie tauvošanas operācijām no zvejas, zivrūpniecības kuģiem balastā tiek aprēķināta pēc likmes:

(4.tabula)

Operācija

EUR/GT

47.3.1. Pietauvošana vai attauvošana

0,03

47.3.2. Kuģa pārtauvošana          

0,04


39. Par apmaksājamo ostas velkoņa darba laiku tiek skaitīts laiks no velkoņa atiešanas brīža no tā bāzēšanās piestātnes līdz atgriešanās brīdim pie šis piestātnes.

X  PAR ATKRITUMU UN PIESĀRŅOTO ŪDEŅU PIEŅEMŠANU.

40.    Maksimāli pieļaujamās maksas par kuģu radīto atkritumu savākšanu, kas, atbilstoši 20.punkta nosacījumiem, netiek ietverti sanitārajā maksā, ir sekojošas:
40.1.    Par naftu saturošo kravas tanku mazgājamo ūdeņu, piesārņoto balasta ūdeņu, naftas nosēdumu pēc kravas tanku mazgāšanas, naftu saturošo kravas pārpalikumu, notekūdeņu, bilžu ūdeņu un naftas produktu atkritumu nodošanu speciāli aprīkotam transportam – 38,64 EUR /m3.
40.2.    Par citu atkritumu savākšanu – 13,74 EUR/m3;
41.    No kuģa, kuram netiek piemērota sanitārā maksa, kuģa radītos atkritumus pieņem pēc 40.1 un 40.2. punktos noteiktajām likmēm.

XI  PAR PIESTĀTNES PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU.

42.    Piestātnes pakalpojumu izmantošanas maksa 0.00 EUR tiek noteikts kuģa remonta laikā, ja tas nav ilgāks par 3 diennaktīm. Ja pirms vai/un pēc remonta veikšanas pie tās pašas piestātnes kuģim tiek veiktas kravas operācijas, tad maksa par piestātnes izmantošanu tiek aprēķināta pēc piestātnes apsaimniekotāja noteiktā tarifa.
43.    Zvejas kuģiem maksa par piestātnes Nr.2 izmantošanu, neatkarīgi no izmantošanas veida, ir noteikta 5.00 EUR diennaktī.
44.    Zvejas kuģiem maksa par citu piestātņu izmantošanu, neatkarīgi no tās izmantošanas veida, ir atbilstoši starp piestātnes īpašnieku vai nomnieku un zvejas kuģa īpašnieku vai nomnieku noslēgtajiem līgumu nosacījumiem.

 

XII  OSTAS MAKSAS UN OSTAS PAKALPOJUMU MAKSAS PAAUGSTINĀJUMI.

 


45. Pakalpojumiem par tauvošanas darbu izpildi un par ostas velkoņa izmantošanu piemēro tarifu paaugstinājumus:

(5.tabula)

Nr.p.k.

Dienas

stundas

paaugstinājums

45.1.

Sestdiena, svētdiena, valsts svētku dienas

00.00 -  06.00

06.00 – 22.00

22.00 – 24.00

100%

50%

100%

45.2.

Darbadienas

22.00 – 24.00

00.00 - 06.00

25%

25%

 

56 Loču maksai piemēro maksas paaugstinājumus:

(6.tabula)

Nr.pk.

Dienas

stundas

paaugstinājums

46.1.

Sestdiena, svētdiena, valsts svētku dienas

00.00 -  06.00

06.00 – 22.00

22.00 – 24.00

100%

50%

100%

46.2.

Darbadienas

22.00 – 24.00

00.00 - 06.00

25%

25%

 
47.    Ja punktā 45. un 46. minēto Ostas maksu un ostas pakalpojumu sniegšanas laiks sākas pirms šo dienu vai laika iestāšanās, vai beidzas pēc šo dienu vai laika izbeigšanās, tad Ostas maksu vai ostas pakalpojuma maksa tiek aprēķināta par to dienu vai laiku, uz kuru attiecas Ostas maksas vai ostas pakalpojuma lielākā daļa.
48.    Ja punktā 45. un 46. minēto Ostas maksu un ostas pakalpojumu sniegšanas laika sadalījums ir vienāds, (piemēram - uzsākas 21.30, beidzās 22.30, vai uzsākas 05.30 – beidzās 6.30), tad Ostas maksu vai ostas pakalpojuma maksa tiek aprēķināta saskaņā ar attiecīgo paaugstināto Ostas maksu vai ostas pakalpojuma tarifu.

 XIII    NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

49.    Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālos tarifus publicē latviešu valodā.
50.    Gadījumā, ja rodas strīds par šo noteikumu piemērošanu saistībā ar kuģa klasifikācijas apliecībā norādīto statusu, kuģa statusu nosaka atkarībā no veicamās funkcijas ostā un konkrētā pārvadājuma veida.
51.    Noteikumu interpretācijā un jebkuru domstarpību risināšanā saistībā ar šo noteikumu piemērošanu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.
52.    Jebkuri strīdi un domstarpības saistībā ar šo noteikumu piemērošanu risināmi pārrunu ceļā ar Ostas pārvaldi. Gadījumā, ja radušās domstarpības atrisināt neizdodas, strīds izšķirams Latvijas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
53.    Noteikumos norādītajām Ostu maksu likmēm un ostas pakalpojumu maksimālajiem tarifiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir piemērojams PVN.
54.    Ostas izdevumu un ieņēmumu līdzsvarošanai atbilstoši tirgus situācijai transporta nozarē Ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņus pārskata ne retāk kā reizi divos gados.
55.    Pēc Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu stāšanās spēkā spēku zaudē “Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālie tarifi”, kas apstiprināti ar ostas valdes 2002.gada 18.decembra lēmumu Nr.35 .

 

Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētājs                                                   D.Straubergs