• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2016/03 EJZF

IEPIRKUMA STATUSS - PĀRTRAUKTS 04.08.2016.
 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Iepirkuma nosaukums:                           

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2016/03 EJZF

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2014.gada 19.marta "Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2016.gada 05.jūlijā.
Laikraksta "Dienas bizness" 2016.gada 06.jūlijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2016.gada 04.augusts, plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:


Iepirkuma procedūras "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve" ietvaros Nolikums.

Tehniskais būvprojekts:

Tehniskā projekta saskaņojums. (informatīvi)

1. Sējums "Vispārīgā daļa. Ģenerālplāna sadaļa.Ģeotehniskā izpēte.Topogrāfiskā izpēte."
2. Sējums "Inženierrisinājumu daļa.Būvkonstrukcijas (BK)."
3. Sējums "Inženierrisinājumu daļa.Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT). Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (UKT). Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT). Videonovērošana un elektronisko sakaru tīkli (EST)."

Grozījumi darba apjomu sarakstā 3.sējuma sadaļā "Ūdensapgāde un kanalizācija, āre'jie tīkli (UKT). Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT)."

Sadzīves kanalizācija - K1_BA.
Ūdensapgāde - Ū1.
Sadzīves kanalizācija - K1 (no ceha).
Lietus kanalizācija - K2 (ar smilšuķērāju).
Lietus kanalizācija - K2 (ar naftas produktu atdalītāju).

Papildinātie 3.sējuma rasējumi.

Naftas produktu atdalītājs - ŪKT-7.
Smilšuķērājs - ŪKT-8.
Tehniskais nosēdinātajs (tauku ķērājs) - ŪKT-9.

4. Sējums "Darba organizēšanas projekts."
5. Sējums "Ekonomiskā daļa. Tehniskās specifikācijas. Būvdarbu apjomi (BA)."

Grozījumi 5.sējuma lokālā darba tāmē nr.1-4 (turpmāk lokālā darba tāme nr.1-4i )

Lokālā darba tāme nr.1-4i.

Iepirkuma Nolikuma grozījumi.

 

Grozījumi, kas pieņemti 2016.gada 08.jūlija Salacgrīvas ostas pārvaldes patstāvīgās iepirkuma komisijas sēdē.

 
Iepirkuma rezultāts.

 

Lauku atbalsta dienestā apstiprinātā projekta Nr.15-00-F01123-000008  “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” reglamentējošā normatīvā akta – MK 30.09.2014. Noteikumi nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3. apakšpunkts paredz, ka iepirkumos, kuru summa pārsniedz 700 EUR, atbalsta pretendents izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena, un to apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida. Iepirkuma procedūrai “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 pārbūve” ietvaros” (Ident. Nr. SOP 2016/03 EJZF) ir iesniegts viens piedāvājums no SIA “Inženieru birojs “Profecto””, reģ.Nr.40003802725, līdz ar ko Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai nav izpildīti MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598  6.5.3.apakšpunkta nosacījumi par piedāvājumu skaitu.

Iepirkuma komisijas lēmums:

1. Iesniegto piedāvājuma skaita neatbilstības MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3.apakšpunkta nosacījumiem dēļ pārtraukt Iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 pārbūve” ietvaros” (Ident. Nr. SOP 2016/03 EJZF).

Iepirkuma komisijas piedāvājuma izskatīšanas sēdes protokols.