• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Ostas maksas

Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimalos tarifus izstrādā un apstiprina sakaņā ar likuma "Par ostām" 

Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālie tarifi PDF

 

SALACGRĪVAS  OSTAS  MAKSU UN OSTAS PAKALPOJUMU MAKSIMĀLIE TARIFI
 

Redakcija apstiprināta Salacgrīvas ostas valdē ar lēmums Nr.39, un ir spēkā no 2010.gada 16.decembra

 
I  VISPĀRĪGIE  NOTEIKUMI.


1. Salacgrīvas ostas maksas  (turpmāk “Ostas maksas”) nosaka  kuģa maksājumu apjomu par kuģa ienākšanu un iziešanu no ostas, ka arī  4.punktā  minēto  pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņus.
2. Lietoto terminu skaidrojums:
2.1. Kuģa  GT  - kuģa kopējās ietilpības  rādītājs,  kas  noteikts  saskaņā  ar  1969.gada konvenciju par kuģu mērīšanu un uzrādīts kuģa mērīšanas apliecībā;
2.2. Jahta  - sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar ūdens izspaidu līdz 80 tonnām;
2.3. Hospitāļu kuģis - kuģis, kuram  šāds apzīmējums ir dots šī  kuģa klasifikācijas apliecībā;
2.4. Kalendārais gads - laika posms no 1.janvāra pl.00.00 līdz 31.decembrim pl.24.00.
2.5. Kuģošanas grafiks  - kuģu satiksmes saraksts starp divām vai vairākām ostām, kurā norādīts kuģa pienākšanas datums katra no attiecīgajā kuģošanas maršrutā ietvertajām ostām;
2.6. Labdarības misiju kuģis - kuģi, kas veic labdarības braucienus vai pārvadā humānās palīdzības kravas Latvijas valstij, kuras svars ir lielāks par 50% no kuģa pilnas kravnesības vai ostā izkrautās labdarības kravas apjoms ir lielāks par pusi no kopējā ostā izkrautā kravas apjoma;
2.7. Latvijas valsts dienestu kuģis  - kara un krasta apsardzes, muitas, vides aizsardzības, hidrogrāfijas, zinātnes - pētniecības kuģis, glabāšanas kuģis;
2.8. Mazais kuģis - kuģis, kura ietilpība ir mazāka par 200 bruto tonnām;
2.9. Mācību kuģis  - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;
2.10. Ostas flotes kuģis  - kuģis, kurš veic apkalpošanas  funkcijas ostā - ledlauzis, velkonis, liellaiva, peldošais celtnis, bunkerētājs, notekūdeņu, bilžu ūdeņu un atkritumu savācējs, ūdenslīdēju un citi  kuģi, kuri pieder vai kurus nomā ostas pārvalde un ostas uzņēmēji;
2.11. Nepārvaramā vara  - reāli draudi  kuģa apkalpes, kravas, pasažieru  vai kuģa drošībai (force majeure);
2.12. Pasažieru kuģis - kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība;
2.13. Specializētie  kuģi - velkonis ar liellaivu, kā arī velkonis ar kuģi, kuram nedarbojas dzinējs;
2.14. Liellaiva – kuģis bez dzinēja un bez ekipāžas, kuru ūdens izspaids ir lielāks par 80 tonnām;
2.15. Starptautiska kuģošana  - kuģu satiksme, kura savieno Salacgrīvas ostu ar kādu no ostām ārvalstīs;
2.16. Tankkuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;
2.17. Transporta  refrižeratori - kuģi, kuru kravas tilpnes ir apgādātas ar saldēšanas iekārtām kravas ilgstošai uzglabāšanai, un kuri pārvadā ātri bojājošās kravas (pārtikas produktus);
2.18. Vietējas satiksmes kuģis - pasažieru kuģis, kurš uztur satiksmi starp ostām valsts teritorijā;
2.19. Zvejas kuģis - kuģis, kuru izmanto zvejai peļņas nolūkā;
2.20. Zivjrūpniecības kuģis - kuģis, kurš nodarbojas ar zvejniecību vai veic zivju apstrādi;
2.21. Velkonis pavadībā - ja velkonis tiek izmantots bez tauvu padošanas vai kantēšanas (piespiešanas);
2.22. Kravas - pasažieru kuģis- kuģis, kuram ir kravas un pasažieru kuģu drošības apliecības;
2.23. Ārkārtas apstākļi - reāli draudi kuģa ekipāžas un pasažieru drošībai, kravai un/vai kuģim;
2.24. Valsts svētki - 1.janvāris, Lielā piektdiena, Pirmās lieldienas 1.maijs, 4.maijs, 23.,24. jūnijs, 18.novembris, 25.decembris, 26.decembris, 31.decembris. Svētku dienas tiek skaitītas no 00.00 līdz 24.00;
2.25. Notekūdeņi - ūdeņi no tualetēm, kambīzēm un tamlīdzīgi;
2.26. Bilžu ūdeņi - ūdeņi, kuri uzkrājas mašīntelpās, sūkņu telpās un tamlīdzīgi;
2.27. Balasta ūdeņi - ūdeņi no balasta un kravu tankiem kuģa noturības nodrošināšanai;
2.28. Kravas tanku mazgājamie ūdeņi - piesārņoti ūdeņi, kuri kravas tanku mazgāšanas rezultātā. Šie ūdeņi nedrīkst tikt uzskatīti kā balasta vai citi piesārņotie ūdeņi;
2.29. Cietie naftas un naftas produktu atkritumi - ar naftu vai naftas produktiem piesārņoti atkritumi, kuri rodas tankkuģu kravas tanku vai kuģu degvielas tvertņu tīrīšanas rezultātā;
3. Salacgrīvas ostā ir noteiktas sekojošas Ostas maksas:
3.1. tonnāžas maksa;
3.2. kanāla maksa;
3.3. sanitārā maksa;
3.4. Izslēgts;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)
3.5. mazo kuģu maksa;
3.6. loču maksa;
3.7. kravas maksa;
3.8. ledus maksa.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)
4. Salacgrīvas ostas pārvalde (turpmāk ‘”Ostas pārvalde”) apstiprina maksimālo tarifu robežlīmeņus šādiem ostas pakalpojumiem:
4.1. Izslēgts;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 16.12.2010. lēmumu nr.39.)
4.2. Par atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu;
4.3. Par ostas velkoņu izmantošanu;
4.4. Par  ugunsdzēsēju pakalpojumiem;
4.5. Par dzeramā ūdens piegādi.
4.6. Izslēgts;
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8., 16.12.2010.lēmums Nr.39)
5. Ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņi ir noteikti Eiro (EUR). 1 EUR=100 centi.
6. Ostas maksas saņem Ostas pārvalde. .
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 26.02.2008. lēmumu nr.2; ar ostas valdes 30.03.2010.lēmumu nr.8.)

7. Salacgrīvas ostas valdei ir tiesības lemt par speciālu atlaižu piešķiršanu Ostas maksām atsevišķiem kuģiem.
8. Ostas  maksas  un  ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņi, un to  grozījumi stājas  spēkā 45 dienas  pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
9. “Salacgrīvas  ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālos tarifus”  Ostas pārvalde izdod latviešu  valodā.

 

II. OSTAS MAKSU UN PAKALPOJUMU MAKSU APRĒĶINĀŠANA UN IEKASĒŠANA.

 

10. Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos tiek izmantota kuģa bruto tonnāža (GT), kas uzrādīta kuģa oriģinālajā mērīšanas apliecībā, saskaņā ar 1969.gada 23.jūnija konvenciju par kuģu mērīšanu.
11. Maksas tarifu par navigācijas pakalpojumiem nosaka saskaņā ar likumu „Par ostām” .
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)
12. Krastaprūpes rēķinos tiek uzrādītas visas Ostas maksas un sniegto pakalpojumu maksu aprēķini.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 09.03.2007. lēmumu nr.4.).
13. Ostas maksas un pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos kuģa atrašanās laiks ostā tiek noapaļots  līdz 0,5 stundām. Laiks  mazāks  par  30  minūtēm  tiek pieņemts par 0,5 stundām,  bet  laiks  virs  30  minūtēm tiek pieņemts par 1,0 stundu.
14. Maksu par ostā saņemtajiem pakalpojumiem un Ostas maksas no kuģiem iekasē kuģu aģentfirma, ar kuru Ostas pārvalde ir noslēgusi līgumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 09.03.2007. lēmumu nr.4.)
15. Izslēgts
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 09.03.2007. lēmumu nr.4.)
16. Ja kuģa kapteinis neizmanto aģentfirmu pakalpojumus, tad par Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksu, nomaksāšanu atbild kuģa īpašnieks.
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 09.03.2007. lēmumu nr.4.)
17. Ja kuģa kapteinis neizmanto aģentfirmu pakalpojumus, kuģa īpašniekam kuģim noteiktās Ostas maksas un maksa par pakalpojumiem jāapmaksā līdz kuģa iziešanai no ostas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 09.03.2007. lēmumu nr.4.)
18. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem, Ostas kapteinis var aizturēt kuģi Jūras kodeksa un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kartībā.
19. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem, Ostas kapteinim ir tiesības kuģim aizliegt iziet no ostas, ja nav samaksātas Ostas maksas vai maksa par ostas pakalpojumiem.
20. Izslēgts
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 09.03.2007. lēmumu nr.4.)

 

III. TONNĀŽAS MAKSA.

 

21. Tonnāžas maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu osta un ieziešanu no ostas.
22. Salacgrīvas ostā ir noteiktas tonnāžas maksas:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 26.02.2008. lēmumu nr.2., 16.12.2010. lēmums Nr.39)

(Tabula Nr.1)

Kuģa tips

Tonnāžas maksa

1 līdz 6 ienākšanas vai iziešana viena kalendārā gada laikā. EUR/GT

7 un vairāk ienākšana un iziešana viena kalendārā gada laikā. EUR/GT

22.1. Standartlikme

0,28

0,26

22.2. Izslēgts

 

 

22.3. Ja kuģis ienāk vai iziet balastā.

0,24

0,23

22.4. Izslēgts

 

 

22.5.  Zvejas, zivjrūpniecības kuģi

0,10

0,08

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

IV. KANĀLA MAKSA.


23. Kanāla maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu un kuģa iziešanu no ostas.
24. Salacgrīvas ostā ir noteikta  kanāla maksas standartlikme šāda tipa kuģiem:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 26.02.2008. lēmumu nr.2., 16.12.2010. lēmums Nr.39 )

(2.tabula)

Kuģa tips

Kanāla maksa

1 līdz 6 ienākšana vai iziešana viena kalendārā gada laikā. EUR/GT

7 un vairāk ienākšana un iziešana viena kalendāra gada laikā. EUR/GT

24.1. Standartlikme.

0,18

0,16

24.2. Specializētajiem kuģiem.

0,18

0,16

24.3. Zvejas, zivjrūpniecības kuģi.

0,10

0,08

 

V. SANITĀRĀ MAKSA.


25. Sanitārā maksa  tiek  aprēķināta par vienu kuģa apmeklējuma reizi. Aprēķinu veic kuģim ienākot ostā.. Sanitārā maksa ietver visu veidu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, izņemot piesārņoto balasta, sateču un naftu saturošo  ūdeņu, notekūdeņu un naftas produktu atkritumu nodošanu..
26. Salacgrīvas ostā ir noteikta šāda sanitārā maksa:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 26.02.2008. lēmumu nr.2.,16.12.2010. lēmums Nr.39)

(3.tabula)

Kuģa tips

Sanitārā  maksa . EUR/GT

26.1. Standartlikme

0,11

26.2. Kuģiem, kuri apgādāti ar atkritumu un piesārņojuma utilizācijas iekārtām .

0,10

 

VI.        NODAĻA IZSLĒGTA.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)

27. Izslēgts. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)
28. Izslēgts. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)
29. Izslēgts. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)
30. Izslēgts. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 26.02.2008. lēmumu nr.2; ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)
31. Izslēgts. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)

VII. LOČU MAKSA.

32. Loču maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu, kuģa pārvietošanos pa ostas akvatoriju un kuģa iziešanu no ostas.
33. Loču maksā tiek iekļauta arī peldošo līdzekļu apmaksa, kuri tiek izmantoti loču nogādāšanai uz kuģi un no kuģa uz ostu vai citu kuģi.
34. Salacgrīvas ostā noteikta loču maksa 0,12 EUR/GT.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 26.02.2008. lēmumu nr.2.)
35. Loču maksa pie pārtauvošanās operācijām noteikta 0,13 EUR/GT.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 26.02.2008. lēmumu nr.2.)
36. Loča maksa nav mazāk par 150 EUR.

VIII. MAZO KUĢU MAKSA.

37. Mazo kuģu maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu un kuģa iziešanu no ostas.
38. Salacgrīvas ostā ir noteikta mazo kuģu maksa.

(5.tabula)

Kuģa tips

Mazo kuģu maksa. EUR/GT

38.1. Standartlikme

0,05

 

39. Mazie kuģi Salacgrīvas ostā no citām Ostas maksām ir atbrīvoti, izņemot no 30.punktā minētās maksas.

IX. KRAVAS MAKSA.

40.  Izslēgts (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 09.03.2007. lēmumu nr.4.)
41.  Izslēgts (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 09.03.2007. lēmumu nr.4.)

IX1    LEDUS MAKSA.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)

411.  Ledus maksa tiek iekasēta par katru reizi, kuģim ienākot ostā vai ostas reidā. Ledus maksas netiek iekasēta no 42.punktā minētajiem kuģiem.
412.  Salacgrīvas ostā ir noteiktas sekojošas ledus maksas:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 16.12.2010. lēmumu Nr.39)
(6. tabula)

Kuģu tips

Ledus maksa. EUR/GT

41.11 Standartlikme.

0,14

 

 

 


X. OSTAS MAKSU ATLAIDES.

42. No Ostas maksām  tiek atbrīvoti šādi kuģi:
42.1. Latvijas valsts un ārvalstu dienestu kuģi;
42.2. Ārvalstu kuģi, kuri uzaicināti oficiālā vizītē;
42.3. Hospitāļu kuģi;
42.4. Vietējas satiksmes pasažieru kuģi un jahtas;
42.5. Ostas flotes kuģi;
42.6. Mācību iestāžu kuģi;
42.7. Zinātniski pētnieciskie kuģi;
42.8. Labdarības misijas kuģi;
42.9. Buru kuģi;
42.10. Mazie kuģi ar dzinēja jaudu mazāku par 55 kW;
42.11. Kuģi, kuri ienāk osta ārkārtas apstākļu spiesti;
42.12. Ledlauži, vai kuģi , kas veic ledlauža pakalpojumus.
42.13. Kuģi, kas veic padziļināšanas darbus Salacgrīvas ostā.

43. Ja kuģis  ienāk ostā, neveicot kravas operācijas, bunkurēšanas un apgādes nolūkā vai dodas uz remontu, tiek noteikta 50% atlaide no  visām Ostas maksām, ievērojot 44.punkta noteikumu.
44. Punktā 43. noteiktās atlaides neattiecas uz loču maksu.
45. Ja kuģa kapteinim ir izņēmuma sertifikāts kuģot Salacgrīvas ostā bez loča un kuģis neizmanto loča pakalpojumus, tad loču maksai tiek noteikta 50% atlaide.
46. Ja  kuģim  paredzētas vairākas  Ostas  maksu  atlaides,  tad  tiek  piemērota tikai  viena - lielākā atlaide.

OSTAS  PAKALPOJUMU   MAKSIMĀLO TARIFU ROBEŽLĪMEŅI.

XI. PAR OSTAS  VELKOŅU   IZMANTOŠANU.


47. Maksimāli pieļaujamā maksa par velkoņu pakalpojumiem un velkoņa izmantošanu tauvošanas un attauvošanas darbos:
47.1.  Maksa par velkoņa pakalpojumiem:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 26.02.2008. lēmumu nr.2; ostas valdes 30.03.2010. lēmumu Nr.8.)

(7.tabula)

 

EUR/stundā

Velkonis „Brutus”

135

Velkonis ar jaudu līdz 700 Zs

180

Velkonis ar jaudu no 701 Zs līdz 1000 Zs

200

Velkonis ar jaudu no 1001 Zs līdz 1500 Zs

300

Velkonis ar jaudu no 1501 ZS līdz 2000 Zs

360

Velkonis ar jaudu no 2001 ZS līdz 2500 Zs

470

Velkonis ar jaudu virs 2501 Zs

750


 47.2. Maksa par velkoņu izmantošanu pie tauvošanas operācijām :
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 26.02.2008. lēmumu nr.2.; ostas valdes 30.03.2010. lēmumu Nr.8)

 (8.tabula)

Operācija

EUR/ 1 GT

47.2.1. Pietauvošana vai attauvošana

0,10

47.2.2. Kuģa pārtauvošana                   

0,13


47.3. Maksa par velkoņa izmantošanu pie tauvošanas operācijām no zvejas, zivjrūpniecības kuģiem balastā:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 26.02.2008. lēmumu nr.; ostas valdes 30.03.2010. lēmumu Nr.8.)

(9.tabula)

Operācija

EUR/1 GT

47.3.1. Pietauvošana vai attauvošana

0,03

47.3.2. Kuģa pārtauvošana          

0,04


48. Par apmaksājamo ostas velkoņa darba laiku tiek skaitīts laiks no velkoņa atiešanas brīža no tā bāzēšanās piestātnes līdz atgriešanās brīdim pie šis piestātnes.

XII. PAR UGUNSDZĒSĒJU  PAKALPOJUMIEM.


49. Maksimāli pieļaujamā maksa  par ugunsdzēsēju personāla dežūru uz/vai pie kuģa tiek noteikta pēc likmes 9,00 EUR stundā.
50. Maksimāli pieļaujamā maksa par ugunsdzēšanai aprīkotas mašīnas dežūru pie kuģa tiek noteikta pēc  likmes 50,00 EUR stundā.

 

XIII. PAR ATKRITUMU UN PIESĀRŅOTO ŪDEŅU PIEŅEMŠANU.


51. Maksimāli pieļaujamās  maksas  par  piesārņoto balasta, sateču un naftu saturošo  ūdeņu, notekūdeņu un naftas produktu atkritumu nodošanu speciāli aprīkotam transportam vai ostas piesārņoto ūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek noteikta pēc likmes 25 EUR/kbm.
52. Maksimālā  pieļaujamā  maksa  par  pārtikas, sadzīves un citu cieto  atkritumu  savākšanu  no  kuģiem  tiek  noteikta pēc likmes 15 EUR/kbm; 

XIV. NODAĻA IZSLĒGTA

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 16.12.2010. lēmumu nr.39.)

53. Izslēgts (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 16.12.2010. lēmumu nr.39.)

(10.tabula)

Kuģa tips

EUR/1 GT

53.1. Izslēgts

 

53.2. Izslēgts

 

 

53.1. Izslēgts (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 16.12.2010. lēmumu nr.39.)
53.2. Izslēgts (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 16.12.2010. lēmumu nr.39.)
53.3. Izslēgts (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 16.12.2010. lēmumu nr.39.)

XV. PAR DZERAMĀ ŪDENS PIEGĀDI.

54. Maksa par dzeramā ūdens piegādi kuģiem no krasta piestātnes 4,00 EUR par tonnu.

XV1       NODAĻA IZSLĒGTA.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8, 16.12.2010.lēmums Nr.39.)

541. Izslēgts (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 16.12.2010. lēmumu nr.39.)
542. Izslēgts (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 16.12.2010. lēmumu nr.39.)

(101.tabula)

Izmantošanas veids

EUR/GT

54.1.1 Izslēgts

 

54.2.2 Izslēgts

 

 

543. Piestātnes maksas 0. tarifs tiek noteikts kuģa remonta laikā, ja tas nav ilgāks par 3 diennaktīm. Ja pirms vai/un pēc remonta veikšanas pie tās pašas piestātnes kuģim tiek veiktas kravas operācijas, tad maksa par piestātnes izmantošanu tiek aprēķināta pēc 54.1.1 punktā noteiktā tarifa.
544. Izslēgts (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 16.12.2010. lēmumu nr.39).
545. Zvejas kuģiem maksa par piestātnes Nr.2 izmantošanu, neatkarīgi no izmantošanas veida, ir noteikta 2.00 EUR diennaktī.

546. Zvejas kuģiem maksa par citu piestātņu izmantošanu, neatkarīgi no tā izmantošanas veida, ir atbilstoši starp piestātnes īpašnieku vai nomnieku un zvejas kuģa īpašnieku vai nomnieku noslēgtajiem līgumu nosacījumiem.

 

XVI. OSTAS MAKSAS UN OSTAS PAKALPOJUMU MAKSAS PAAUGSTINĀJUMI.


55. Pakalpojumiem par tauvošanas darbu izpildi un par ostas velkoņa izmantošanu piemēro tarifu paaugstinājumus:

(11.tabula)

Nr.p.k.

Dienas

stundas

paaugstinājums

55.1.

Sestdiena, svētdiena, valsts svētku dienas

00.00 -  06.00

06.00 – 22.00

22.00 – 24.00

100%

50%

100%

55.2.

Darbadienas

22.00 – 24.00

00.00 - 06.00

25%

25%

 

56 Loču maksai piemēro maksas paaugstinājumus:

(12.tabula)

Nr.pk.

Dienas

stundas

paaugstinājums

56.1.

Sestdiena, svētdiena, valsts svētku dienas

00.00 -  06.00

06.00 – 22.00

22.00 – 24.00

100%

50%

100%

56.2.

Darbadienas

22.00 – 24.00

00.00 - 06.00

25%

25%

 
57. Ja punktā 55. un 56. minēto Ostas maksu un ostas pakalpojumu sniegšanas laiks sākas pirms šo dienu un/vai laika iestāšanās vai beidzas pēc šo dienu un/vai laika izbeigšanās, tad Ostas maksu un/vai ostas pakalpojuma maksa tiek aprēķināta uz to dienu un/vai laiku, uz kuru attiecas Ostas maksas un/vai ostas pakalpojuma lielākā daļa.

 XVII      NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ostas valdes 30.03.2010. lēmumu nr.8.)

58. Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālos tarifus publicē latviešu valodā.

59. Gadījumā, ja rodas strīds par šo noteikumu piemērošanu saistībā ar kuģa klasifikācijas apliecībā norādīto statusu, kuģa statusu nosaka atkarībā no veicamās funkcijas ostā un konkrētā pārvadājuma veida.

60. Noteikumu interpretācijā un jebkuru domstarpību risināšanā saistībā ar šo noteikumu piemērošanu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

61. Jebkuri strīdi un domstarpības saistībā ar šo noteikumu piemērošanu risināmi pārrunu ceļā ar ostas pārvaldi. Gadījumā, ja radušās domstarpības atrisināt neizdodas, strīds izšķirams Latvijas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

62. Ostas izdevumu un ieņēmumu līdzsvarošanai atbilstoši tirgus situācijai transporta nozarē ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņus pārskata ne retāk kā reizi divos gados.

63. Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu vai to izmaiņas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un tie stājas spēkā 45 dienas pēc to publikācijas.

 

    Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētājs                                                   D.Straubergs